Ankieta


wyniki

Karta zgłoszeniowa- Konkurs Plastyczny „W labiryncie wiosny — Wielkanoc jako inspiracja”

Zał.nr. 1

                         Karta zgłoszeniowa

Konkurs Plastyczny „W labiryncie wiosny — Wielkanoc  jako inspiracja”

 

Imię i nazwisko autora: …....................................................................................................................

E-mail:..................................................................................................................................................

Telefon: …............................................................................................................................................

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................

Tytuły prac:

1. ….....................................................................................................................................................

2. ….....................................................................................................................................................

3. ….....................................................................................................................................................

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101,

poz. 926 z poźn.zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej nadesłanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Fotograficznego - „W labiryncie wiosny — Wielkanoc  jako inspiracja”

 

 

…........................................................................

Podpis