Ankieta


wyniki

PEŁNA WERSJA DO POBRANIA- REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W labiryncie wiosny — Wielkanoc jako inspiracja

        REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

W labiryncie wiosny — Wielkanoc  jako inspiracja

I. Organizatorzy

Miejsko –Gminne Centrum Kultury w Zalewie ul. Traugutta 20 14-230 Zalewo 

II. Uczestnicy

- Dzieci (wiek do 6 lat)

- Dzieci (wiek 7-10 lat)

- Dzieci (wiek 11-13lat)

- Młodzież  (wiek 14-18 lat)

 

III. Cel konkursu

1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.

3. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

IV. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne   wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa)

4. Autorzy prac podpisują oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę

na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

5. Prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie M-GCK w Zalewie  oraz na  profilu Facebook.

V. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, których tematyka wiąże się z podanym tytułem np. ( drzewa, krzewy, kwiaty, roślinność  budząca się do życia, nowo narodzone zwierzęta, owady itp…)

2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną prace o formacie A4 lub A3 lub przesyła  na adres Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie ul. Traugutta 20 14-230 Zalewo  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”                                            

4. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są  nas stronie internetowej  M-GCK  pod adresem  www.mgckzalewo.pl   lub pod numerem telefonu    89-758-8382

VI. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub e-mailowo do dnia 14. 04. 2017r. do M-GCK w Zalewie

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie M-GCK w Zalewie  oraz na profilu Facebook do końca kwietnia 2017r.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej M-GCK . Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego prac. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.